Mức giá cho học viên, cán bộ giảng dạy và các nhân viên khác có khác nhau không?

Không. Mức giá của Education Standard và Education Plus dựa trên số lượng học viên đăng ký học. Bạn sẽ nhận được 1 giấy phép miễn phí cho nhân viên khi mua 4 giấy phép cho học viên. Số lượng giấy phép tối thiểu cần mua được xác định theo quy mô trường học của bạn. 

Đối với Teaching and Learning Upgrade, bạn chọn số lượng giấy phép cần mua.