Mỗi phiên bản xử lý ra sao đối với giấy phép cho học viên và nhân viên?

Education Fundamentals Cung cấp 10.000 giấy phép cho người dùng. Tài khoản giáo viên và tài khoản học viên không có sự khác biệt.
Education Standard Cung cấp giấy phép riêng cho học viên và nhân viên. Học viên và nhân viên sẽ nhận được các tính năng giống nhau.*
Teaching and Learning Upgrade Thêm các công cụ và chức năng cho tài khoản Education Fundamentals hoặc Education Standard mà bạn hiện có. Tài khoản giáo viên và tài khoản học viên không có sự khác biệt.
Education Plus Cung cấp giấy phép riêng cho học viên và nhân viên. Chỉ những người dùng có giấy phép cho nhân viên mới có thể tham gia cuộc họp video phát trực tiếp. Những tính năng và chức năng khác cho giấy phép của học viên và nhân viên đều giống nhau.*

* Bạn sẽ nhận được 1 giấy phép miễn phí cho nhân viên khi mua 4 giấy phép cho học viên.