Giấy phép và tài khoản người dùng là gì?

Giấy phép được sử dụng để cấp tài khoản cho người dùng (học sinh và giáo viên/nhân viên), có giấy phép học sinh hay giáo viên sẽ sử dụng được đầy đủ các tính năng của Google Workspace for Education.

Phiên bản Education Fundamentals, Education Standard và Education Plus số lượng giấy phép cần đăng ký bằng với số lượng học sinh của trường, với phiên bản Education Standard và Education Plus mỗi 4 giấy phép học sinh nhà trường sẽ nhận được 1 giấy phép cho giáo viên.