Education Fundamentals khác với G Suite for Education như thế nào?

Education Fundamentals là tên mới của phiên bản G Suite for Education. Nếu trường bạn hiện sử dụng G Suite cho Giáo dục, thì bạn không phải làm gì để chuyển sang Education Fundamentals. Trải nghiệm của trường bạn vẫn giữ nguyên. Các yêu cầu để đủ điều kiện sử dụng một phiên bản của Google Workspace for Education không có gì thay đổi.